Strona Główna · Artykuły · Download · Forum · Linki · Kategorie NewsówMaj 27 2020 04:09:17
Dlaczego NEFRYT?
Za lubelskim „Dziennikiem Wschodnim”. Nefryt- kamień szlachetny, wg wierzeń sprzyjający sportowcom, zwłaszcza biegaczom oraz pobudzający pomysłowość i inicjatywę.
MKL NEFRYT
Statut
Organizacja Pożytku Publicznego
Zarząd
Kontakt
Historia Klubu
Informacja merytoryczna 2011
Informacja merytoryczna 2012
Najlepsze wyniki 2012
Przygotowania 2013
Informacja merytoryczna 2013
Informacja merytoryczna 2014
Informacja merytoryczna 2015
Informacja 2016
OGÓLNOPOLSKIE BIEGI LEWARTA
Regulamin XXII Ogólnopolskich Biegów Lewarta
Ogólne informacje
XIX Biegi Lewarta 2013-MM Lubartów
XVIII Biegi Lewarta 2012
Biegi a Nordic Walking
Biegi Lewarta w latach 1995-2011
Najlepsze wyniki
OBOZY SPORTOWO-REKREACYJNE
POBIEROWO 2012
POBIEROWO 2013
Fotorelacja 2013
GALERIA
XVIII Biegi Lewarta
Liga Juniorów LA - Rzeszów
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego - Zamość
Mecz Lekkoatletyczny JM - Rzeszów
Eliminacje do OOM - Łomża
III Mityng LOZLA - Krasnystaw
IV Mityng LOZLA - Zamość
OOM - Kraków
XIII Wojewódzkie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne - Łuków
Obóz w Pobierowie
NASZE MIASTO LUBARTÓW
Historia Lubartowa
Obiekty Sportowe
Tradycje biegowe
Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
FACEBOOK


Statut
STATUT
Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego „Nefryt”


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny „NEFRYT” i zwany jest dalej Klubem.

§2
1/ Terenem działania Klubu jest miasto Lubartów i woj. lubelskie.
2/ Siedzibą władz Klubu jest miasto Lubartów.

§3
Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

§4
Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojowym RP, w tym z Prawem o stowarzyszeniach, przepisami w zakresie kultury fizycznej oraz niniejszym Statutem.

§5
Klub posiada swój symbol i znak oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§7
Klub może być członkiem innych organizacji i związków.

Rozdział II
Cele i środki działania

§8
Celem Klubu jest upowszechnianie i popularyzacja sportu, a w szczególności lekkiej atletyki oraz turystyki i wypoczynku.

§9
Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1/ organizację i prowadzenie szkolenia zawodniczek i zawodników,
2/ czuwanie nad należytym poziomem etycznym zawodniczek i zawodników,
3/ udział w systemie współzawodnictwa sportowego,
4/ prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju i za granicą,
5/ szkolenie i doszkalanie: kadry trenerskiej, sędziów we współpracy z odpowiednimi instytucjami,
6/ współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami,
7/ organizowanie obozów wypoczynkowo-sportowych,
8/ prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,
9/ organizowanie imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym.

Rozdział III
Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki.

§10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,
3/ honorowych.

§11
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która:
1/ ukończyła 13 lat (do 18 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych),
2/ wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu,
3/ zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni poniżej 13 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych oraz za zgodą władz szkolnych należeć do Klubu bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§12
1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne lub pełnoletnie, osoby fizyczne, które zgłoszą chęć pomocy materialnej i innej dla Klubu i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie przez Pełnomocnika.

§13
Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Klubu na podstawie zgłoszonej deklaracji członkowskiej oraz po uiszczeniu wpisowego ustalonego przez Zarząd Klubu.

§14
Godność członka honorowego nadaje Zarząd Klubu osobom fizycznym lub prawnym, które wniosły szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.

§15
Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
1/ realizować cele statutowe Klubu,
2/ przestrzegać postanowień Statutu Klubu, jak również uchwał podjętych przez jego organy,
3/ terminowo wpłacać wpisowe oraz uiszczać składki członkowskie,
4/ chronić własność Klubu jako wspólne dobro wszystkich członków.

§16
Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1/ uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierania i być wybieranym do władz Klubu
z tym, że w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
2/ poddawania ocenie działalności Klubu oraz wysuwania wniosków i postulatów wobec władz Klubu,
3/ korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego będącego własnością Klubu oraz z innych udogodnień jakie stwarza Klub swoim członkom,
4/ reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznak Klubu.

§17
Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

§18
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1/ śmierci,
2/ wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
3/ wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu Klubu w przypadku:
a. działania na szkodę Klubu,
b. nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i przepisów,
c. nie opłacania przez 3 miesiące składek członkowskich,
4/ rozwiązania się Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu.

§19
Władzami Klubu są:
1/ Walne Zebranie,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.

§20
Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

§21
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie, które zwoływane jest przez Zarząd Klubu w trybie zwyczajnym raz na 2 lata.

§22
Walne Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Klubu a w szczególności: 1/ planów działalności Klubu,
2/ sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
3/ udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4/ wyboru Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
5/ zmian w statucie,
6/ odwołań do decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka Klubu,
7/ rozwiązania się Klubu.

§23
Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków uchwały Walnego Zebrania są prawomocne.

§24
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów o ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§25
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.

§26
Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wniosku w tej sprawie od żądających zwołania zebrania. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§27
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia członków Zarządu Klubu co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§28
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1/ członkowie : zwyczajni, honorowi, wspierający - z głosem stanowiącym,
2/ zaproszeni goście - z głosem doradczym.

§29
Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne.
Walne Zebranie może uchwalić tajność głosowania.

§30
Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania, zwykłą większością głosów.

§31
Zarząd Klubu składa się z 3-5 osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Zarząd konstytuuje się w ciągu 7 dni po wyborach.

§32
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§33
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1/ reprezentowanie i kierowanie działalnością Klubu,
2/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3/ sprawowanie zarządu majątkiem Klubu,
4/ powoływanie i odwoływanie Prezesa Klubu w trakcie kadencji,
5/ uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu,
6/ realizacja zaleceń organów nadrzędnych,
7/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu,
8/ przyjmowanie członków Klubu, ustalanie wysokości opłat wpisowego, opłat członkowskich jednorazowych, miesięcznych, rocznych dla członków wspierających,
9/ podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

§34
Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych, którzy ubyli, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków wybranych przez Walne Zebranie.

§35
W posiedzeniach Zarządu biorą udział jego członkowie z głosem stanowiącym; członkowie Komisji Rewizyjnej i inne osoby zaproszone mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§36
Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.

§37
Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 m.-ce. Posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane.

§38
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

§39
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
1/ skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2/ członkowie organu zarządzającego ani pozostający z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§40
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1/ czuwanie nad całokształtem działalności Klubu i jego Zarządu,
2/ kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Klubu, co najmniej raz w roku,
3/ badanie okresowych sprawozdań i bilansów,
4/ żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli,
5/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§41
Komisja Rewizyjna może dokooptować do 1/3 swojego składu członków w miejsce członków, którzy ubyli w trakcie kadencji.

Rozdział V
Nagrody i kary.

§42
Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani w formie:
1/ pochwały ustnej lub na piśmie,
2/ dyplomu uznania,
3/ nagrody pieniężnej lub rzeczowej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

§43
Za naganne zachowanie, uchybienia oraz nie przestrzeganie Statutu i uchwał oraz regulaminów na członków Klubu mogą być nakładane następujące kary:
1/ upomnienie ustne,
2/ upomnienie pisemne,
3/ nagana na piśmie,
4/ nagana z ostrzeżeniem,
5/ zawieszenie w prawach członka,
6/ wykluczenie.

§44
Członkowie zawieszeni lub wykluczeni mają prawo odwołania się od decyzji Zarządu Klubu do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwały Zarządu.

Rozdział VI
Majątek Klubu.

§45
Majątek Klubu mogą stanowić : nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§46
Na fundusze Klubu składają się:
1/ składki członkowskie,
2/darowizny, spadki i zapisy,
3/ dotacje i subwencje,
4/ inne wpływy.

§47
Zabrania się:
1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2/ przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§48
Dla ważności oświadczenia woli dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Klubu wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób, w tym: Prezesa lub Wiceprezesa lub Sekretarza oraz Skarbnika lub Księgowej/go Klubu.

§49
Do aktu nabycia, pozbycia się lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Klubu.

§50
Zakres i zasady działalności finansowej Klubu regulują obowiązujące ogólnie przepisy.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§51
Zmiana Statutu lub rozwiązanie się Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§52
Uchwała o zmianie Statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną zgodnie z trybem przewidzianym dla rejestracji stowarzyszeń.

§53
Uchwała o rozwiązaniu Klubu winna wyznaczyć likwidatorów, określać sposób likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Klubu.

Na podstawie art.104 KPA, oraz art. 16 i art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami), zatwierdzono zmiany w statucie stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowanego (poz. rejestru UKS 1/1/93) pod nazwą MKL NEFRYT Lubartów uchwalonym na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 11 marca 2011 r. zawarte w jednolitym tekście niniejszego statutu.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie